Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 
Pałac Młodzieży w Gdańsku powstał we wrześniu 1978 roku i jest placówką wychowania pozaszkolnego. Ma wieloletnie doświadczenie i tradycje organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.


W 2011 roku Pałac Młodzieży otrzymał tytuł "Miejsca Odkrywania Talentów" nadany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.


Główną siedzibą placówki jest budynek przy ul.Ogarnej 56.
Pracownie: Żeglarska, Szkutnicza, Fotograficzna, znajdują się przy ul. Aksamitnej 4a, natomiast przystań żeglarska mieści się przy ul. Tarcica 20.

Celem nadrzędnym funkcjonowania Pałacu Młodzieży w Gdańsku jest:

 • Kształtowanie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych, sportowych i naukowych dzieci i młodzieży.
 • Zapewnienie uczestnikom zajęć przygotowania do pełnienia różnych ról społecznych.
 • Kształcenie młodego i świadomego odbiorcy i twórcy kultury.
 • Propagowanie wśród dzieci i młodzieży pozytywnego i aktywnego modelu spędzania wolnego czasu.
 • Kształtowanie u uczestników świadomości własnych praw - Praw Człowieka.

Obecnie w Pałacu Młodzieży w Gdańsku działają następujące działy:
 • Dział Wokalno-Instrumentalny
 • Dział Teatru, Tańca i Rytmiki
 • Dział Sztuki Wizualnej
 • Dział Nauki, Kultury i Profilaktyki
 • Dział Współpracy ze Środowiskiem i Rekreacji
 • Dział Promocji, Edukacji i Animacji Kulturalnej
Prowadzimy zajęcia artystyczne, edukacyjne i sportowe w 160 pracowniach, klubach i zespołach dla około 2000 uczestników stałych w wieku 2-25 lat.

Osobny nurt działalności stanowi organizacja imprez i konkursów o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym a także adresowanych do najbliższego środowiska.Dokumenty placówki

Statut Pałacu Młodzieży (pdf)

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

Uczestnik ma prawo do:
 • uczestniczenia w zorganizowanym procesie dydaktyczno-wychowawczym,
 • korzystania z pomocy nauczyciela w zdobywaniu wiedzy i pogłębianiu zainteresowań,
 • korzystania z dostępnych środków i pomocy dydaktycznych,
 • przedstawiania swoich umiejętności i zdolności, dokonań i twórczej postawy w ramach prezentacji dorobku placówki,
 • zgłaszania swoich indywidualnych uwag i spostrzeżeń poprzez organy samorządowe uczestników placówki,
 • poszanowania swojej indywidualności i godności osobistej.

Uczestnik ma obowiązek
 • przestrzegania postanowień zawartych w Statucie placówki i wydanych w placówce regulaminach i zarządzeniach,
 • systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
 • przestrzegania kultury osobistej i zasad współżycia społecznego w odniesieniu do kolegów i pracowników placówki,
 • dbania o wspólne dobro, ład i porządek w placówce,
 • podporządkowywania się poleceniom pracowników placówki, w zakresie jej działania.

W przypadku naruszenia praw uczestnika, rodzice lub opiekunowie prawni mogą złożyć pisemną skargę, ze wskazaniem okoliczności uzasadniających skargę, którą rozpatruje dyrektor placówki, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.

Uczestnicy zajęć mogą być nagradzani poprzez:
 • indywidualne podziękowanie,
 • dyplom,
 • list gratulacyjny do dyrektora szkoły uczestnika,
 • nagrody rzeczowe,
 • udział w wycieczkach i wyjazdach.

Nagrodę przyznaje dyrektor na podstawie wniosku nauczyciela.

Uczestnicy zajęć mogą być ukarani poprzez:
 • upomnienie nauczyciela zajęć,
 • naganę dyrektora PM,
 • wezwanie rodziców,
 • powiadomienie szkoły do której uczestnik uczęszcza,
 • skreślenie z listy uczestników na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, na wniosek nauczyciela.

Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o skreśleniu z listy uczestników w następujących przypadkach:
 • długotrwałej, nieusprawiedliwionej absencji uczestnika na zajęciach,
 • rażącego naruszania zasad współżycia społecznego i kultury osobistej,
 • negatywnego i demoralizującego wpływu na innych uczestników.

Wszystkie kary powinny być jasno przedstawione uczestnikowi, ze wskazaniem przyczyny ich zastosowania oraz możliwości wniesienia odwołania.

Tryb odwoławczy:
 • od upomnienia nauczyciela uczestnik może odwołać się do dyrektora w terminie 7 dni od dnia otrzymania.
 • od pozostałych kar uczestnik może odwołać się do Kuratora Oświaty w terminie 14 dni, od dnia otrzymania informacji o ukaraniu.

 
Dajcie mi długopis!
Wieczór autorski uczestniczek i uczestników zajęć pracowni kreacji literackich i bloga Pałacu Młodzieży w Gdańsku, prowadzonych pod opieką Barbary Piórkowskiej.
17 listopada (wtorek) o godz. 18:00
Biblioteka pod Żółwiem
Ul. Św. Ducha 111/113, Gdańsk

Szanowni Rodzice,

informujemy, że od 17.09.2014 r. Stowarzyszenie Forum Aktywnych Rodziców we współpracy z Wydziałem Rozwoju Społecznego uruchomiło punkt informacyjno-konsultacyjny dla Rodziców dzieci uczących się w gdańskich placówkach edukacyjnych.

Rodzice mogą pozyskiwać w nim wiedzę na temat działalności Rad Rodziców, a także ich praw i obowiązków.

Punkt informacyjno-konsultacyjny jest czynny w każdą środę w godzinach od 16.00 do 18.00 w siedzibie Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 5, II piętro, pok. 212.
Informatyka - W. Krakus - 16-28.11.2015
Karate - S. Łukowski - 26.10-30.11.2015

   
             
       
       
 
created by Internet-Media.pl