Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 
Pałac Młodzieży w Gdańsku powstał we wrześniu 1978 roku i jest placówką wychowania pozaszkolnego. Ma wieloletnie doświadczenie i tradycje organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.


W 2011 roku Pałac Młodzieży otrzymał tytuł "Miejsca Odkrywania Talentów" nadany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.


Główną siedzibą placówki jest budynek przy ul.Ogarnej 56.
Pracownie: Żeglarska, Szkutnicza, Fotograficzna, znajdują się przy ul. Aksamitnej 4a, natomiast przystań żeglarska mieści się przy ul. Tarcica 20.

Celem nadrzędnym funkcjonowania Pałacu Młodzieży w Gdańsku jest:

 • Kształtowanie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych, sportowych i naukowych dzieci i młodzieży.
 • Zapewnienie uczestnikom zajęć przygotowania do pełnienia różnych ról społecznych.
 • Kształcenie młodego i świadomego odbiorcy i twórcy kultury.
 • Propagowanie wśród dzieci i młodzieży pozytywnego i aktywnego modelu spędzania wolnego czasu.
 • Kształtowanie u uczestników świadomości własnych praw - Praw Człowieka.

Obecnie w Pałacu Młodzieży w Gdańsku działają następujące działy:
 • Dział Wokalno-Instrumentalny
 • Dział Teatru, Tańca i Rytmiki
 • Dział Sztuki Wizualnej
 • Dział Nauki, Kultury i Profilaktyki
 • Dział Współpracy ze Środowiskiem i Rekreacji
Prowadzimy zajęcia artystyczne, edukacyjne i sportowe w przeszło 210 pracowniach, klubach i zespołach dla blisko 1800 uczestników stałych w wieku 2-25 lat.

Osobny nurt działalności stanowi organizacja imprez i konkursów o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym a także adresowanych do najbliższego środowiska.

Systematycznie rozwijane kontakty zagraniczne placówki umożliwiają młodzieży poznanie współczesnego życia, dążeń i osiągnięć rówieśników z Europy. Naszymi partnerami są ośrodki w kilku krajach: w Niemczech, Rosji, Wielkiej Brytanii, na Litwie i Węgrzech oraz Szwecji. Współpraca ta ma charakter artystyczny i edukacyjny.


Dokumenty placówki

Statut Pałacu Młodzieży (pdf)

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

Uczestnik ma prawo do:
 • uczestniczenia w zorganizowanym procesie dydaktyczno-wychowawczym,
 • korzystania z pomocy nauczyciela w zdobywaniu wiedzy i pogłębianiu zainteresowań,
 • korzystania z dostępnych środków i pomocy dydaktycznych,
 • przedstawiania swoich umiejętności i zdolności, dokonań i twórczej postawy w ramach prezentacji dorobku placówki,
 • zgłaszania swoich indywidualnych uwag i spostrzeżeń poprzez organy samorządowe uczestników placówki,
 • poszanowania swojej indywidualności i godności osobistej.

Uczestnik ma obowiązek
 • przestrzegania postanowień zawartych w Statucie placówki i wydanych w placówce regulaminach i zarządzeniach,
 • systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
 • przestrzegania kultury osobistej i zasad współżycia społecznego w odniesieniu do kolegów i pracowników placówki,
 • dbania o wspólne dobro, ład i porządek w placówce,
 • podporządkowywania się poleceniom pracowników placówki, w zakresie jej działania.

W przypadku naruszenia praw uczestnika, rodzice lub opiekunowie prawni mogą złożyć pisemną skargę, ze wskazaniem okoliczności uzasadniających skargę, którą rozpatruje dyrektor placówki, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.

Uczestnicy zajęć mogą być nagradzani poprzez:
 • indywidualne podziękowanie,
 • dyplom,
 • list gratulacyjny do dyrektora szkoły uczestnika,
 • nagrody rzeczowe,
 • udział w wycieczkach i wyjazdach.

Nagrodę przyznaje dyrektor na podstawie wniosku nauczyciela.

Uczestnicy zajęć mogą być ukarani poprzez:
 • upomnienie nauczyciela zajęć,
 • naganę dyrektora PM,
 • wezwanie rodziców,
 • powiadomienie szkoły do której uczestnik uczęszcza,
 • skreślenie z listy uczestników na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, na wniosek nauczyciela.

Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o skreśleniu z listy uczestników w następujących przypadkach:
 • długotrwałej, nieusprawiedliwionej absencji uczestnika na zajęciach,
 • rażącego naruszania zasad współżycia społecznego i kultury osobistej,
 • negatywnego i demoralizującego wpływu na innych uczestników.

Wszystkie kary powinny być jasno przedstawione uczestnikowi, ze wskazaniem przyczyny ich zastosowania oraz możliwości wniesienia odwołania.

Tryb odwoławczy:
 • od upomnienia nauczyciela uczestnik może odwołać się do dyrektora w terminie 7 dni od dnia otrzymania.
 • od pozostałych kar uczestnik może odwołać się do Kuratora Oświaty w terminie 14 dni, od dnia otrzymania informacji o ukaraniu.

 
Gwiazdy na gdańskim niebie - Lakecia Benjamin.

Miasto Gdańsk, Fundacja Gdańska, ENERGA SA oraz partnerzy mają ogromną przyjemność zaprosić na tradycyjny Koncert Noworoczny, który odbędzie się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, 25 stycznia 2015 roku (o godz. 18.00). W tym roku gwiazdą będzie pochodząca z USA Lakecia Benjamin.
Charyzmatyczna i jednocześnie dynamiczna saksofonistka i lider zespołu: Lakecia Benjamin, która występowała już z takimi gwiazdami jak Stevie Wonder, Alicia Keys, The Root i Macy Gray, zajmuje należne jej miejsce na scenie wraz z wydaniem nowego niekonwencjonalnego albumu soulowo-funkowego RETOX.
Lakecia, która robiła już wielokrotnie doskonałe wrażenie swoimi imponującymi rytmami saksofonu zarówno na scenie, jak i w studiu, podeszła do albumu RETOX nieco inaczej. W tym wypadku wyraźnie skrzyżowanie jej mistrzostwa kompozytorskiego, producenckiego oraz talentu do gry na saksofonie.
Z próbką jej twórczości można zapoznać się poprzez oficjalną stronę www.lakeciabenjamin.com oraz portal Youtube.

Koncert Noworoczny im. Jana Heweliusza to tradycyjne już dla miasta Gdańska wydarzenie, które jest zarazem podsumowaniem obchodów urodzin Jana Heweliusza, jak też muzycznym powitaniem Nowego Roku. Idea jaka przyświeca przy organizacji tego typu koncertów to przybliżenie polskiej, a w szczególności gdańskiej, publiczności sylwetek gwiazd muzyki cenionych na świecie, z różnych jednak względów, wciąż nieobecnych na polskim rynku muzycznym.
Do tej pory w ramach tego wydarzenia koncertowali u nas m.in. Mor Karbasi (2010), Cassandra Wilson (2011), Laika Fatien (2012), Y'akoto (2013) i Sandra Nkake (2014).

Bilety do nabycia na ticketpro.pl oraz w kasach Filharmonii. Rezerwacje telefoniczne: (58) 320-62-62.Szanowni Rodzice,

informujemy, że od 17.09.2014 r. Stowarzyszenie Forum Aktywnych Rodziców we współpracy z Wydziałem Rozwoju Społecznego uruchomiło punkt informacyjno-konsultacyjny dla Rodziców dzieci uczących się w gdańskich placówkach edukacyjnych.

Rodzice mogą pozyskiwać w nim wiedzę na temat działalności Rad Rodziców, a także ich praw i obowiązków.

Punkt informacyjno-konsultacyjny jest czynny w każdą środę w godzinach od 16.00 do 18.00 w siedzibie Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 5, II piętro, pok. 212.REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2014/2015

więcej...
Ceramika - W. Rzedzicki - 16-24.12.2014
Teatr tańca - M. Leśko-Mikołajczyk - 16-19.12.2014
J. niemiecki - D. Banasiak - 16-20.12.2014
Teatr - M. Wojciechowska-Orszulak - 18-23.12.2014
Perkusja - M. Buliński - 09-20.12.2014


   
             
       
       
 
created by Internet-Media.pl