Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 

ZASADY REKRUTACJI DO PAŁACU MŁODZIEŻY
NA ROK SZKOLNY 2015/2016§ 1

Zasady rekrutacji kandydatów na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej określa ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) oraz ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), zwana dalej „Ustawą”.

§ 2

 1. Pałac Młodzieży w Gdańsku zwany jest dalej „Pałacem” lub „placówką”.
 2. Kandydatami na wychowanków Pałacu są zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Gdańska dzieci przedszkolne, dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, nie dłużej niż do ukończenia nauki w szkole.
 3. Kandydatami na wychowanków Pałacu mogą być również spoza Gminy Miasta Gdańska – dzieci przedszkolne, dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, nie dłużej niż do ukończenia nauki w szkole – przyjmowane do placówki, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (w tym postępowania uzupełniającego) placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami na zajęcia.

§ 3

Postępowanie rekrutacyjne na zajęcia organizowane przez Pałac przeprowadza się na wolne miejsca.

§ 4

Kandydata zamieszkałego*) w Gdańsku przyjmuje się do Pałacu na wniosek rodziców kandydata lub kandydata pełnoletniego.

§ 5

 1. W terminach określonych harmonogramem rekrutacji (załącznik nr 1), kandydaci do Pałacu składają w sekretariacie Pałacu następujące dokumenty:
  1. wniosek do placówki wg ustalonego wzoru,
  2. zaświadczenia, oświadczenia, orzeczenia, postanowienia, deklaracje oraz inne wymagane oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata odpowiednich kryteriów.
 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, należy składać w sposób określony w art. 20t Ustawy, tj. w oryginale albo w odpowiednio poświadczonej kopii, odpisu lub wyciągu z dokumentu.

§ 6

 1. Postępowanie rekrutacyjne do Pałacu, uwzględniając kryteria wymienione w § 7, przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki, który wyznacza jej przewodniczącego.
 2. Komisja, o której mowa w ust. 1, po otrzymaniu wymaganych dokumentów przeprowadza postępowanie rekrutacyjne, w wyniku którego podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do placówki, listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki lub informację o liczbie wolnych miejsc oraz sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego.

§ 7

 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w § 2 ust. 2, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wielodzietność rodziny kandydata niepełnoletniego lub pełnoletniego,
  2. niepełnosprawność kandydata niepełnoletniego lub pełnoletniego,
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata niepełnoletniego,
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata niepełnoletniego,
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata niepełnoletniego,
  6. samotne wychowywanie kandydata niepełnoletniego w rodzinie,
  7. objęcie kandydata niepełnoletniego pieczą zastępczą.
 2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, mają jednakową wartość – po 10 punktów.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w uchwale Nr XII/317 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 2015 r., tj.:
  1. rodzina kandydata korzysta z Karty Dużej Gdańskiej Rodziny – 5 pkt.,
  2. kandydat uczy się w szkole na terenie Miasta Gdańska – 3 pkt.,
  3. udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie zajęć, w których kandydat chce uczestniczyć – 1 pkt.
 4. Określa się następujące dokumenty potwierdzające kryteria, o których mowa w ust. 3:
  1. pisemne potwierdzenie korzystania rodziny kandydata z Karty Dużej Gdańskiej Rodziny,
  2. pisemne potwierdzenie uczęszczania do gdańskich placówek oświatowych i realizacji edukacji na terenie Miasta Gdańska,
  3. zaświadczenia, dyplomy i inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w dziedzinie zajęć, w których kandydat chce uczestniczyć.

§ 8

 1. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Pałacu oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Pałacu lub informacji o liczbie wolnych miejsc nastąpi z zachowaniem terminu określonego harmonogramem rekrutacji.
 2. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 3. W terminie 7 dni od dnia, o którym mowa w ust. 2, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do placówki.
 4. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 5. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora Pałacu odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 6. Dyrektor Pałacu rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 5, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Pałacu służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 9

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Pałac nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor Pałacu przeprowadza postępowanie uzupełniające stosując przepisy niniejszego regulaminu.
 2. Komisja rekrutacyjna przyjmie kandydata do Pałacu, jeżeli w wyniku postępowania uzupełniającego kandydat zostanie zakwalifikowany oraz złoży wymagane dokumenty.
 3. Ogłoszenie wyników postępowania uzupełniającego nastąpi w terminie określonym harmonogramem rekrutacji, nie później niż do końca sierpnia 2015 r.

§ 10

 1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym kandydat do Pałacu jest jego wychowankiem.
 2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w Pałacu, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora Pałacu została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

____________
*) Wypis z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121):
Art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
Art. 26. § 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.
§ 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.
Art. 27. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna.
Art. 28. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

ZAŁĄCZNIKI:
Harmonogram rekrutacji (plik pdf)
Wniosek wraz z oświadczeniem (plik doc)


Pałac Młodzieży w Gdańsku powstał we wrześniu 1978 roku i jest placówką wychowania pozaszkolnego. Ma wieloletnie doświadczenie i tradycje organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.


W 2011 roku Pałac Młodzieży otrzymał tytuł "Miejsca Odkrywania Talentów" nadany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.


Główną siedzibą placówki jest budynek przy ul.Ogarnej 56.
Pracownie: Żeglarska, Szkutnicza, Fotograficzna, znajdują się przy ul. Aksamitnej 4a, natomiast przystań żeglarska mieści się przy ul. Tarcica 20.

Celem nadrzędnym funkcjonowania Pałacu Młodzieży w Gdańsku jest:

 • Kształtowanie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych, sportowych i naukowych dzieci i młodzieży.
 • Zapewnienie uczestnikom zajęć przygotowania do pełnienia różnych ról społecznych.
 • Kształcenie młodego i świadomego odbiorcy i twórcy kultury.
 • Propagowanie wśród dzieci i młodzieży pozytywnego i aktywnego modelu spędzania wolnego czasu.
 • Kształtowanie u uczestników świadomości własnych praw - Praw Człowieka.

Obecnie w Pałacu Młodzieży w Gdańsku działają następujące działy:
 • Dział Wokalno-Instrumentalny
 • Dział Teatru, Tańca i Rytmiki
 • Dział Sztuki Wizualnej
 • Dział Nauki, Kultury i Profilaktyki
 • Dział Współpracy ze Środowiskiem i Rekreacji
 • Dział Promocji, Edukacji i Animacji Kulturalnej
Prowadzimy zajęcia artystyczne, edukacyjne i sportowe w 160 pracowniach, klubach i zespołach dla około 2000 uczestników stałych w wieku 2-25 lat.

Osobny nurt działalności stanowi organizacja imprez i konkursów o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym a także adresowanych do najbliższego środowiska.Dokumenty placówki

Statut Pałacu Młodzieży (pdf)

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

Uczestnik ma prawo do:
 • uczestniczenia w zorganizowanym procesie dydaktyczno-wychowawczym,
 • korzystania z pomocy nauczyciela w zdobywaniu wiedzy i pogłębianiu zainteresowań,
 • korzystania z dostępnych środków i pomocy dydaktycznych,
 • przedstawiania swoich umiejętności i zdolności, dokonań i twórczej postawy w ramach prezentacji dorobku placówki,
 • zgłaszania swoich indywidualnych uwag i spostrzeżeń poprzez organy samorządowe uczestników placówki,
 • poszanowania swojej indywidualności i godności osobistej.

Uczestnik ma obowiązek
 • przestrzegania postanowień zawartych w Statucie placówki i wydanych w placówce regulaminach i zarządzeniach,
 • systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
 • przestrzegania kultury osobistej i zasad współżycia społecznego w odniesieniu do kolegów i pracowników placówki,
 • dbania o wspólne dobro, ład i porządek w placówce,
 • podporządkowywania się poleceniom pracowników placówki, w zakresie jej działania.

W przypadku naruszenia praw uczestnika, rodzice lub opiekunowie prawni mogą złożyć pisemną skargę, ze wskazaniem okoliczności uzasadniających skargę, którą rozpatruje dyrektor placówki, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.

Uczestnicy zajęć mogą być nagradzani poprzez:
 • indywidualne podziękowanie,
 • dyplom,
 • list gratulacyjny do dyrektora szkoły uczestnika,
 • nagrody rzeczowe,
 • udział w wycieczkach i wyjazdach.

Nagrodę przyznaje dyrektor na podstawie wniosku nauczyciela.

Uczestnicy zajęć mogą być ukarani poprzez:
 • upomnienie nauczyciela zajęć,
 • naganę dyrektora PM,
 • wezwanie rodziców,
 • powiadomienie szkoły do której uczestnik uczęszcza,
 • skreślenie z listy uczestników na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, na wniosek nauczyciela.

Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o skreśleniu z listy uczestników w następujących przypadkach:
 • długotrwałej, nieusprawiedliwionej absencji uczestnika na zajęciach,
 • rażącego naruszania zasad współżycia społecznego i kultury osobistej,
 • negatywnego i demoralizującego wpływu na innych uczestników.

Wszystkie kary powinny być jasno przedstawione uczestnikowi, ze wskazaniem przyczyny ich zastosowania oraz możliwości wniesienia odwołania.

Tryb odwoławczy:
 • od upomnienia nauczyciela uczestnik może odwołać się do dyrektora w terminie 7 dni od dnia otrzymania.
 • od pozostałych kar uczestnik może odwołać się do Kuratora Oświaty w terminie 14 dni, od dnia otrzymania informacji o ukaraniu.

 
Szanowni Rodzice,

informujemy, że od 17.09.2014 r. Stowarzyszenie Forum Aktywnych Rodziców we współpracy z Wydziałem Rozwoju Społecznego uruchomiło punkt informacyjno-konsultacyjny dla Rodziców dzieci uczących się w gdańskich placówkach edukacyjnych.

Rodzice mogą pozyskiwać w nim wiedzę na temat działalności Rad Rodziców, a także ich praw i obowiązków.

Punkt informacyjno-konsultacyjny jest czynny w każdą środę w godzinach od 16.00 do 18.00 w siedzibie Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 5, II piętro, pok. 212.
Taniec towarzyski - M. Pastewski - 15-16.10.2015
Teatr plastyczny - B. Polkowska-Ugwu - 01-07.10.2015

   
             
       
       
 
created by Internet-Media.pl